صحبت از خوبی هاش بود

گفت: کاش نرفته بود و دنیا از چنین آدم مثبتی خالی نمیشد...

گفتم: اگر شهید نشده بود، شاید تو الان اسمش هم نشنیده بودی

مثل خیلی از آدم های خوب دیگه...

سالروز شهادت شهید چمران گرامی باد...


دوست دارم برم سراغ کتاب ها و دستنوشته های عاشقانه عارفانه ی این مرد بزرگ...

دوست دارم بشناسمش...