بنام خدا

خدایا ما رو مفتی بخر قاطی خوبات

یه روز به دردت میخوریم