دم....بازدم...دم..بازدم...
گفتند نفسهایتان هم عبادت است...
و ادب کردند و نگفتند : "در هر نفسی دو نعمت موجود است..."
امروز روز سوم است...
چقدر زود می گذرد این میهمانی...
و چقدر زود می گذرد فرصت عمر..
خداوندا...در هر دم و بازدمم، تو را سپاس...