خواستند مسخره ش کنند...

گفتند: "فلانی...تو پیش خدا عزیزتری یا این سگ؟!!!"

فرمود: "هر کس از صراط بگذره"


فتامل....