یا ارحم من کل رحیم

بعد از مدتی که خودکار بیک دستم میگرفتم، خوانده بودم برای بهتر شدن خط خودکار بیک خیلی خوبه (لبخند) بعد از تعطیلات نوروزی دل و زدم به دریا و خود نویس رو برداشتم

جوهر بهش تزریق کردم

منتظر ماندم تا جوهر بیاد نوک خودنویس

کمی کارهایم را کردم

برداشتمش و کمی نوشتم

انگار اصلا کلا فراموش کردم خط را

بلد نیستم با این شی بنویسم

خدایا یادم بده نوشتن را ...

خط خوش را ...

محتوای خوب را ...