تصویر خیلی تند گرفته شده...از کنار پائیز زود عبور کن...
قشنگی پائیز به ریزش برگهای خشک و پوسیده است...و رسیدن به زمستان سفید...
ریزش افکار خشک و پوسیده و رسیدن به طینت چون برف....

برای رسیدن به این مرحله، باید سختی سرما را تحمل کنی...مبادا از زور سرما، خوابت ببره که نابود شدنت قطعیه....
اگه به خودت امیدواری بدی، می تونی سرما را تحمل کنی...
اون وقته که بهار می رسه و گرما بخش وجود یخ زده تو میشه...
بهار نمیاد مگر اینکه پائیز و زمستان را به خوبی طی کنی....