مدتیه دارم روی این مطلب امام فکر می کنم و هر چی بیشتر می گذره بیشتر شرمنده میشم..

می فرماید:

"هر کس در هر مقامی که هست و هر مسئولیتی که دارد، همان مقام و همان مسئولیت، امتحان اوست"