هوالعزیز

ویدئو ای دیدم از مدرسه کپری در منطقه‌ای محروم که تخته‌ای که با گچ هم اگر روی آن می‌نوشتی چیزی معلوم نبود آن هم روی زمین خاکی قرار داشت بدون پایه که دانش آموزان بتوانند آن را ببینند

کمی قیاس کردم با مدرسه‌های امروزی خودمان در شهر

رفاهی که برای دانش آموزانمان فراهم می‌کنیم در شهر

سرویس و غیره و غیره

.

وقتی پیگیری کار جهادی میکنی آن آقای مسئول با لحنی نرم به تو میگوید:

برخوردتان خیلی مناسب و خوب باشد در شهرستان و استانی که میروید و طلبکارانه برخورد نکنید با آنها

میگوید مسئولین برخی استانها میگویند به این گروه‌های جهادی نیازی نیست و بیشتر ما را اذیت می‌کنند و دست و پاگیر ما هستند. تا گره‌گشا و مشکل حل کن

میخواستم بگویم سی و خورده‌ای سال از انقلاب گذشته اگر میخواستند گره باز کنند که خودشان تا حالا باز کرده بودند. اما سکوت کردم.

میخواستم بگویم همین‌ها هستند که برای انقلاب سینه سپر می‌کنند. اما سکوت کردم.

میخواستم بگویم همین‌ها اگر اعتراضی کنند ما هجمه به آنها میکنیم. اما سکوت کردم.

میخواستم بگویم همین‌ها اگر اقدامی ضد امنیت انجام دهند ما با آنها برخورد سخت میکنیم. اما سکوت کردم

میخواستم بگویم ...

...

.

شهید حججی‌ها و امثال آنها در جامعه ما کم نیستند

اما به قول مسئول موسسه شهید کاظمی جدی گرفته نمی‌شوند

.

درد زیاد است

زیاد