بسم الله الرحمن الرحیم

دقت کردید؟ پس هم دقت کنید و هم تفکر

چوب کبریت آتش از سرش شروع می شود!

و بر جانش می افتد ...

پس، فکرت را مراقب باش ...

افکارمان را ...

.

نیاز نیست به هر چیزی فکر کنید

نیاز نیست مشکلات را در ذهنتان نگهدارید زیاد

سعی کنید ناراحتی ها را سریع از ذهنتان پاک کنید

خودتان و خودمان راحت تر می شویم قطعا